POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO ADERLO.PL

 

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?
II. PLIKI COOKIES.

1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?
2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?
3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?
6. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
7. CZY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z PLIKÓW COOKIES?
8. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE I CZY SĄ ONE SZKODLIWE?
9. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIES BĘDĄ PRZECHOWYWANE?
10. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM.
11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES).
12. JAK USUNĄĆ / ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES?
13. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES?

III. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
IV. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

 

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Niniejsza polityka plików cookies i podobnych technologii Sklepu Internetowego oraz Aplikacji („Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz Aplikacji w zakresie działania i stosowania plików cookies lub podobnych technologii.
W dalszej części dokumentu, jako Administratora należy rozumieć spółkę Strefa Bezpiecznych Zakupów Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, lok. 8, 90-057 Łódź (adres do doręczeń: Strefa Bezpiecznych Zakupów Prosta Spółka Akcyjna, ul. Jana Matejki 2, 32-600 Oświęcim), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Wydz. Gosp. KRS, pod numerem KRS 0000997316, NIP 5492469365, REGON 523408970, o kapitale zakładowym 75 000 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 531 918 306 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) („Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy pod ww. adresem, adresem e-mail: [email protected] lub numerem telefonu: (+48) 531 918 306 – opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora. W zakresie, w jakim pliki cookie będą zawierać Twoje dane osobowe Administrator będzie jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych. Zasady postępowania z takimi danymi oraz ich przetwarzania zawarto w Polityce Prywatności.
Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].

 

II. PLIKI COOKIES

1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?

Administrator stosuje w ramach Sklepu Internetowego oraz Aplikacji technologię plików cookies lub funkcjonalności do niej zbliżone. Każda osoba odwiedzająca Sklep Internetowy, w tym w ramach Aplikacji, niezależnie od tego czy jest jego Klientem („Osoba Odwiedzająca”), ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o Osobie Odwiedzającej, np. o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego, zainteresowaniach danej Osoby Odwiedzającej, czy też wyświetlania określonych reklam.

2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?

W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze, bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych, oraz identyfikacji nadużyć typu ad fraud oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora oraz podmiotów trzecich (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy.
W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań oraz możliwości technicznych Osoba Odwiedzająca ma możliwość określenia zakresu stosowania odpowiednich plików cookies (np. służących marketingowi) i wyrażenia stosownej zgody. W zależności od tego na jaki zakres wykorzystania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą automatycznie zbierać różne dane dotyczące aktywności Osoby Odwiedzającej w Internecie, a także informację o lokalizacji używanego urządzenia (jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i ew. wyrażona zgoda). W przypadku braku możliwości określenia zakresu stosowania plików cookies z poziomu strony internetowej, aktualne pozostają ustawienia przeglądarki, z której korzysta Osoba Odwiedzająca.
W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki należy stosować odpowiednio również do tych technologii.

3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego, w tym Aplikacji (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych, czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej. Technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora Osoby Odwiedzającej umożliwia działanie Aplikacji w trybie offline oraz zapisywanie preferencji niezalogowanej Osoby Odwiedzającej. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Osoby Odwiedzającej do momentu zalogowania się przez nią w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Sklep Internetowy działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.

4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji ma ona możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym - a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (np. cookies marketingowe, które pomagają nam lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów).
W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookies, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies i wyrażenia stosownej zgody, jest również udostępniana w treści klauzuli informacyjnej wyświetlanej przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym (tzw. baner plików cookies).

5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego lub Aplikacji oraz realizacji ich podstawowych funkcji (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym zakresie, kiedy to bazujemy na przepisie prawa - art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego), jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Osoby Odwiedzającej. W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań i możliwości technicznych, wybór zakresu stosowania technologii plików cookies oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody może być możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W takim wypadku Osoba Odwiedzająca może w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies w Ustawieniach na naszej stronie (ale niektóre części Sklepu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Standardowo – stosowanie poszczególnych rodzajów cookies może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych (opisujemy to szczegółowo w dalszej części dokumentu). Ewentualne wycofanie zgody na cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest identyfikacja nadużyć typu ad fraud, potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora, oraz partnerów (podmiotów trzecich wymienionych w pkt. 11 Polityki) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy przy czym w takim wypadku podmioty te nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również podmioty te mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez te podmioty lub wyrażona przez Osobę Odwiedzającą dobrowolna zgoda. W zakresie w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia Osobie Odwiedzającej usług w ramach Sklepu Internetowego lub Aplikacji – podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Niekiedy może się zdarzyć, że pliki cookies umożliwią nam komunikację z Tobą w celach marketingowych, o których piszemy powyżej np. w ramach webpush (tj. za pośrednictwem przeglądarki). W takim przypadku podstawą takiego naszego działania jest dodatkowa, dobrowolna zgoda na taką komunikację, którą zawsze możesz wycofać, jednak bez wpływu na legalność naszego dotychczasowego działania.

6. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim, aby zapewnić prawidłowe działanie naszego Sklepu Internetowego oraz Aplikacji, a także realizację ich kluczowych funkcji.
Niezależnie od powyższego, w zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą także ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze Sklepu Internetowego i Aplikacji, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również mogą służyć dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji.
Pliki cookies mogą również służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Sklepu Internetowego poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć (ad fraud) oraz użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu Internetowego i Aplikacji, w tym prezentowania (również za pośrednictwem przeglądarki – np. webpush), tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej Osobie Odwiedzającej zgodnie, na przykład, z jej zainteresowaniami oraz jej lokalizacją (przy czym celem tych działań nie jest wywołanie wobec Osoby Odwiedzającej skutków prawnych lub istotne wpłynięcie na jej decyzje).
W zależności od wybranego przez Osobę Odwiedzającą zakresu stosowania technologii plików cookies oraz wyrażonej zgody, za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje w sklepach stacjonarnych należących do Aderlo PSA. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań (przykładowo reklama wynikająca z przeglądania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz przygotowanie lepszych promocji i ofert. Treści reklamowe mogą być także dopasowane do lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Osoba Odwiedzająca, jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i wyrażona zgoda.
W oparciu o pliki cookies Administrator może się także posługiwać technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Osób Odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep Internetowy lub Aplikację, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych.

7. CZY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z PLIKÓW COOKIES?

Osoba Odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora opartym na danych osobowych pochodzących z plików cookies w celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Administratora jest prawnie uzasadniony interes (takie sytuacje precyzujemy powyżej).
Dodatkowo, w każdej chwili Osoba Odwiedzająca może zmienić zakres stosowania technologii plików cookies i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą uzyskaliśmy dodatkowe zgody (np. webpush).
W razie wątpliwości co do zakresu stosowania plików cookies oraz wykorzystywania informacji pozyskanych przy ich użyciu możesz się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe znajdują się w pkt I Polityki.

8. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE I CZY SĄ ONE SZKODLIWE?

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią. W Sklepie Internetowym używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

9. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIES BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez zróżnicowany okres. W przypadku komunikacji webpush – będzie ona prowadzona co do zasady do czasu zrezygnowania przez Ciebie z tej formy kontaktu z nami (wycofanie zgody).
Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej niebędącej Klientem Sklepu Internetowego (tj. która w szczególności nie złożyła zamówienia, nie zarezerwowała produktu, nie posiada konta), będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne) chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.
Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

10. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

RODZAJ
OPIS
CZAS WYGAŚNIĘCIA
PAGECACHE_ENV
Potrzebne do wyświetlenia Osobie Odwiedzającej poprawnej wersji strony.
1 dzień
frontend
Przechowuje identyfikator sesji Osoby Odwiedzającej w Sklepie Internetowym.
1 dzień
snowmessage
Potrzebny do wyświetlania komunikatów w Sklepie Internetowym.
Ciasteczko zawiera datę kiedy w systemie pojawił się komunikat dla Osoby Odwiedzającej. Po ustawieniu ciasteczka przeglądarka Osoby Odwiedzającej odpytuje Sklep Internetowy o treść komunikatów i wyświetla je Osobie Odwiedzającej.
Ciasteczko jest kasowane po pobraniu komunikatów.
do zamknięcia przeglądarki
snow_cache_timestamp_[id-sklepu]
Służy do sprawdzenia czy dane w przeglądarce Osoby Odwiedzającej wymagają zaktualizowania. W tym cookie jest przechowywana data wygenerowania szczegółów strony, przechowywanych przez przeglądarkę Osoby Odwiedzającej (takich jak np. Koszyk, odnośniki związane z obsługą Konta).
do zamknięcia przeglądarki
store
Pozwala na uruchomienie odpowiedniej wersji Sklepu Internetowego.
do zamknięcia przeglądarki
cookies_accepted
Tworzone w momencie zapoznania się z komunikatem o stosowaniu plików cookie przez stronę. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla Osób Odwiedzających, które już zapoznały się z komunikatem.
365 dni
userCountry
Przechowuje informację o kraju Osoby Odwiedzającej, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP.
365 dni
geo_store_switch_popup[kod-kraju]
Gdzie [kod-kraju] to kod kraju jaki został rozwiązany z adresu IP Osoby Odwiedzającej. Ciasteczko określa czy wyświetlono popup z sugestią zmiany Sklepu Internetowego na odpowiedni dla lokalizacji adresu IP Osoby Odwiedzającej. Powiązane z ciasteczkiem userCountry.
365 dni
ygc
Zawiera kod identyfikujący Osobę Odwiedzającą na potrzeby marketingu.
365 dni
SmartBanner
Cookie sesyjne, które przechowuje informację o sesji, że została rozpoczęta. Cookie jest wykorzystywane w mechanizmie SmartBanner, który ma na celu: bardziej szczegółowej atrybucji użytkowników w narzędziu AppsFlyer ( https://www.appsflyer.com/ ), którzy ze strony www przeszli do aplikacji mobilnej.
do zamknięcia przeglądarki
 

Tabela podlega bieżącej aktualizacji pod kątem wykorzystywanych przez Administratora narzędzi. Dokładamy wszelkich starań, by tabela uwzględniała wszystkie aktualnie wykorzystywane przez nas pliki cookies. Zawsze będą to jednak pliki cookies wykorzystywane do analogicznych celów jakie znajdziesz w tabeli. Jeśli chcesz być na bieżąco z wykazem stosowanych przez nas plików cookies, zalecamy regularne sprawdzanie aktualnej treści Polityki.

11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES)

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji. Administrator współpracuje jednak także z innymi firmami, które dostarczają narzędzia pomagające zwalczać nadużycia typu ad fraud oraz w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej, zapisują również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorami danych osobowych Osoby Odwiedzajacej lub działać jako współadministratorzy danych osobowych wraz z Administratorem. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu Internetowego oraz prezentowanie Osobie Odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies:

Podmiot
Link do informacji o zasadach zachowania prywatności
Awin AG
https://www.awin.com/pl/rodo
Convertiser Sp. z o.o.
https://convertiser.com/pl/polityka_prywatnosci/
Criteo GmbH
https://www.criteo.com/privacy/
Facebook Ireland
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Ireland
https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
Heureka Group a.s.
https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi
Hotjar Ltd.
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment
Inspigroup s.r.o.
https://www.glami.cz/info/privacy/
Chatbotize sp. z o.o.
https://getzowie.com/privacy-policy/
Pingdom AB
https://www.solarwinds.com/legal/privacy

https://www.solarwinds.com/cookies
RTB House Poland Sp. z o.o.
https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/
Seznam a.s.
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
Spark DigitUP Sp. z o.o.
https://trafficwatchdog.pl/files/tw_privacy_policy.pdf
Speedcurve Limited
https://speedcurve.com/terms/
Stileo Sp. z o.o.
https://stileo.it/static/privacy
Stylight Inc.
https://about.stylight.com/privacy-policy-en_US
Synerise S.A.
https://synerise.com/resources/privacy-policy
Tradedoubler Sp. z o.o.
https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/
Trusted Shop GmbH
https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/
Wirtualna Polska Media S.A.
https://onas.wp.pl/poufnosc.html
VIV NETworks Sp. z o.o.
https://www.vivnetworks.com/pl/ochrona-danych-osobowych
Playlink S.A.
https://playlink.pl/PlaylinkSA_Polityka_Cookies.pdf
Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
https://polityka-prywatnosci.onet.pl/
Inis Sp. z o.o.
https://www.inis.pl/polityka-prywatnosci
Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów oraz relacji z Administratorem znajduje się w ich politykach prywatności.

12. JAK USUNĄĆ / ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES?
Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach Ustawień na naszej stronie (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora lub poprzez zmianę ustawienia przeglądarki lub poprzez Aplikację (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora).
W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki, sposób usunięcia plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia plików cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.
Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia witryn -> Pliki cookie i dane stron. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

13. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES?
W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze Sklepu Internetowego, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na funkcjonowanie Sklepu Internetowego, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, a w niektórych przypadkach może także znacznie utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

III. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego i w Aplikacji informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 

IV. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?
Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 2023-03-01.

 

 


Poprzednie wersje dokumentów:

- obowiązujący od: 2023-03-01